Beroepscode Tarot Professional

Iedere professionele Tarotist heeft zich te houden aan onderstaande regels.
Wij hechten hier veel waarde aan en u kunt er van op aan dat de professionals, die op onze site staan benoemd, deze regels kennen en weten toe te passen in hun werk met de Tarot.

Integriteit

Algemeen

De Tarotprofessional streeft naar zuiverheid, integriteit, en handelt vanuit eerlijkheid, gelijkwaardigheid en openheid naar de cliënt.
Hij schept duidelijkheid over zijn rol binnen de relatie tarotprofessional en cliënt en handelt daarnaar.

Betrouwbaarheid

De Tarotprofessional heeft vertrouwen in het coachings-instrument Tarot.
Een professionele relatie bestaat vanuit de behoefte aan inzicht en het krijgen van adviezen van de cliënt en is alleen mogelijk vanuit de deskundigheid van de Tarotprofessional.
De Tarotprofessional handelt beroepsmatig onafhankelijk, zuiver en objectief, waarbij hij oog heeft voor het belang van de cliënt.
Het belang van de cliënt is leidend.

Eerlijkheid

De Tarotprofessional zal altijd in eerlijkheid handelen om misleiding van enige aard in zijn beroepsmatige handelen te voorkomen.
De Tarotprofessional maakt geen misbruik van de kwetsbaarheid van zijn cliënt.  of van het overwicht dat hij op zijn cliënt kan hebben. De Tarotprofessional misbruikt zijn deskundigheid of  positie nooit.
De Tarotprofessional vermeldt duidelijk zijn opleiding, kwalificaties, ervaring, deskundigheid en titels wanneer dat relevant is, of als er om gevraagd wordt.
De Tarotprofessional wekt geen valse of onwaarschijnlijke verwachtingen ten aanzien van de aard en effecten  van de dienstverlening.
De Tarotprofessional stelt zijn cliënt eerlijk en nauwgezet op de hoogte van financiële en andere algemene voorwaarden waaronder gehandeld wordt.

Integriteit

De Tarotprofessional zal zijn persoonlijke ervaringen of meningen buiten het consult houden, ter voorkoming van onvoldoende objectieve afstand tot cliënt, on-professionaliteit of het schaden van de belangen van cliënt.
De Tarotprofessional doet er alles aan om zijn beroepshouding niet te laten  beïnvloeden door zijn eigen persoonlijke, religieuze, politieke, ideologische visies.
De Tarotprofessional onthoudt zich van persoonlijk oordeel en accepteert zijn cliënt zoals deze  is.
De Tarotprofessional is zich bewust van zijn coachende rol en begrijpt dat de inzichten van zijn cliënt moeten komen, en dat hij alleen de helpende hand mag zijn bij het verkrijgen van de inzichten. Ook als de inzichten van de cliënt niet stroken met die van de Tarotprofessional.
De Tarotprofessional beperkt zich tot het verschaffen van inzicht en coaching in de aangeboden vragen, problemen of thema’s en laat alles wat daar niet relevant voor is terzijde.
De Tarotprofessional dringt nooit een levensovertuiging op, maar houdt zich bij het vertalen van  de betekenis van de Tarotkaarten, hij mag daarin wel een coachende rol spelen.

Respect

Algemeen

De Tarotprofessional heeft zich te houden aan beroepsgeheim. Hij is respectvol en ondersteunt de keuzes van zijn cliënt. Door het beroepsgeheim te onderschrijven is de Tarotprofessional zich bewust van het respect wat hij moet tonen voor de vertrouwelijkheid en privacy van zijn cliënt.Ook respecteert de Tarotprofessional de fundamentele rechten zoals privacy, vertrouwelijkheid en menselijkheid. Hij erkend de zelfbeschikking en autonomie van zijn cliënt.
Hij steunt en bevordert de ontwikkeling van keuzevrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en maakt zijn cliënt op geen enkele wijze van zich afhankelijk. De Tarotprofessional heeft respect voor kennis, inzicht en ervaring van zijn cliënt en erkent dit ook.
De Tarotprofessional respecteert het privé leven van zijn cliënt  door niet te ver door te dringen in het privé-leven van zijn cliënt dan nodig is.
De Tarotprofessional geeft rekenschap van en houdt rekening met individuele en culturele verschillen als gevolg van ras, afkomst, etniciteit, geslacht, seksuele voorkeur, handicap, leeftijd, religie, taal of sociaal-economische status en behandelt iedereen gelijk, empathisch en respectvol.

Informatie en instemming

Voorafgaand en tijdens het professionele contact geeft de Tarotprofessional de juiste informatie, waardoor de cliënt vrijelijk en goed geïnformeerd kan beslissen of hij het consult in wil gaan, of door wil laten gaan.
De informatie van de Tarotprofessional bevat:
1.    Het doel van het consult en de context waarin die plaatsvindt;
2.    De gang van zaken over hoe wordt gewerkt, denk hierbij aan betalingen, afspraken omtrent betaling, annuleren, tijdduur van een consult en huisregels.
3.    Afbakening in wie op de hoogte kan worden gesteld van de inhoud van het professionele contact, en over wie de vragen gesteld mogen worden;
4.    Het type gegevens dat over de cliënt zullen worden verzameld en de wijze waarop ze worden bewaard.

Vertrouwelijkheid

De Tarotprofessional heeft verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie ook na beëindigen van het contact.

Dossier

In het dossier worden alleen gegevens verzameld die relevant zijn voor de professionele relatie.
Niemand heeft zonder toestemming toegang tot het dossier. De tarotprofessional verplicht zich ook tot het opruimen van dossiers ter voorkoming van toegankelijkheid.
In het dossier wordt door de Tarotprofessional de legging bijgehouden en de conclusie hiervan, zo dat het voor zijn cliënt inzichtelijk en begrijpelijk is indien inzage gewenst is. Persoonlijke aantekeningen mogen voor inzage verwijderd worden door de Tarotprofessional.

Rapportage

Indien rapportage naar derden gewenst of nodig is wordt deze schriftelijk uitgebracht, tenzij dat niet volgens het doel van de opdracht is. Dit gebeurt altijd alleen met toestemming van cliënt, of als de Tarotprofessional reden heeft om aan te nemen dat het beter is voor de veiligheid van de cliënt.
Bij schriftelijke rapportage biedt de Tarotprofessional zijn cliënt inzage in de rapportage aan of bezorgd desgewenst een afschrift van de rapportage. Een mondelinge rapportage wordt niet gegeven.

Deskundigheid

Ethisch bewustzijn

De Tarotprofessional is zich bewust van de ethische aspecten van zijn professionele handelen en stemt hierin overeen met de “Beroepscode voor Tarotprofessional”. De Tarotprofessional erkent de noodzaak van voortdurende kritische reflectie en staat open voor evaluatie van eigen beroepsmatig handelen. De Tarotprofessional verleent desgevraagd volledige medewerking aan een klachtenprocedure.

Vakbekwaamheid

De Tarotprofessional houdt zijn professionele deskundigheid in stand en ontwikkelt deze in overeenstemming met de recente ontwikkeling binnen zijn vakgebied in de vorm van vakliteratuur en bij- en nascholingscursussen die worden gegeven aan een erkend opdelingsinstituut.

Empathie

De Tarotprofessional sluit zo nauw mogelijk aan bij de belevingswereld van zijn cliënt, zonder zich daar in te verliezen, de Tarotprofessional zal ook zijn taal en uitleg aanpassen aan het niveau van zijn cliënt, de Tarotprofessional leeft mee, maar lijdt niet mee.
De Tarotprofessional bouwt een vertrouwensrelatie op met zijn cliënt als basis van samenwerking, maar bewaakt hier wel de professionaliteit.
De Tarotprofessional gaat nauwkeurig en bewust om met  verbale communicatie en is zich ook bewust van de non-verbale communicatie, waarmee hij ook bewust en nauwkeurig om zal gaan.

Grenzen van het beroepsmatig handelen

De Tarotprofessional onderkent zijn beperkingen, zowel  professioneel als persoonlijk en is daar open en eerlijk over.
Zo nodig vraagt hij deskundig advies en ondersteuning, hij is zich bewust dat hij in sommige gevallen niet kan helpen en verplicht zich om door te verwijzen naar professionele hulpverleners die dit wel kunnen.
De Tarotprofessional moet zijn beroepsmatig handelen kunnen verantwoorden vanuit actuele vakliteratuur, opleiding of professionele ervaring ten tijde van handelen.
De Tarotprofessional gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij is gekwalificeerd, hetzij door opleiding, training of aantoonbare ervaring.
De Tarotprofessional erkent zijn persoonlijke – psychische of fysieke – problemen die zijn beroepsmatig handelen negatief kunnen beïnvloeden en zal tijdig zijn beroep neerleggen en niet door gaan terwijl dit onverantwoordelijk is.
De Tarotprofessional is zich bewust van de impact van een consult en zal dit niet langer laten duren dan 45 minuten tot  1  uur; een eerste consult kan tot maximaal 1,5 uur duren.

Doorverwijzing

De Tarotprofessional zal een cliënt doorverwijzen naar een collega of andere hulpverlener wanneer bijzondere ervaring of kennis dan wel een andere behandelvorm of begeleiding nodig is.  De Tarotprofessional zal daarom ook zorgen voor voldoende contacten waardoor doorverwijzing ook mogelijk is.

Verantwoordelijkheid

Algemeen

De Tarotprofessional zorgt voor een goede kwaliteit van zijn beroepsmatig handelen.
De Tarotprofessional draagt naar vermogen bij aan het ontwikkelen van zijn vakgebied.

Verantwoording

De Tarotprofessional is in staat, indien nodig, verantwoording af te leggen over zijn handelen door het bijhouden van aantekeningen of geluidsopname.
Bij een klachtenprocedure werkt de tarotprofessional mee en zal naar beste weten de vragen beantwoorden. Pas na toestemming van zijn cliënt mag de tarotprofessional aantekeningen en geluidsopnamen aan de mediator laten zien en horen.

Zorgverlening

De zorgverlening van de Tarotprofessional is erg persoonlijk vanwege het directe contact en de Tarotprofessional moet zich daar bewust van zijn.
De zorgverlening is ook integraal wat wil zeggen dat wordt uitgegaan van een integratie van materiële, fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten van de hulpvraag, waarbij de Tarotkaarten mogelijk accenten en inzichten kunnen aanbrengen.
De zorgverlening start direct in die zin dat er na overleg, meteen een tarotconsult gegeven kan worden. Hier hoeft geen intake gesprek aan vooraf te gaan.
De zorgverlening van de Tarotprofessional is gewoonlijk kleinschalig van opzet en complementair.; de omgeving is persoonlijk, er is veel aandacht voor privacy en veiligheid.

Continuïteit van het beroepsmatig handelen

Bij langer durend professioneel contact maakt de Tarotprofessional duidelijke afspraken, en waakt er voor dat de cliënt niet afhankelijk wordt van de Tarotprofessional.
De Tarotprofessional behoud zich altijd het recht toe om contacten te verbreken als hij het idee heeft dat cliënt niet langer zelf de verantwoordelijkheid neemt over zijn handelen.

De Tarotprofessional en zijn werkomgeving

De Tarotprofessional handelt vanuit zijn beroepscode en zorgt, waar nodig, dat relevante personen (studenten,  collega’s in brede zin) op de hoogte zijn van de inhoud.
De Tarotprofessional spreekt collega’s erop aan als blijkt dat zij niet in overeenstemming met de beroepscode handelen,  zo nodig dient hij een klacht in.
De werkruimte van de Tarotprofessional zorgt voor het zich op zijn gemak en veilig voelen van de cliënt, dat wil zeggen dat er een goede aangename omgeving moet worden gecreëerd,  waarbij rekening wordt gehouden met de privacy van de cliënt. Ruime planning van de agenda zodat cliënten elkaar niet tegen komen. Toiletvoorzieningen en een aangename verwarmde omgeving.